POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO https://bbweld.pl/

Ochrona prywatności użytkowników serwisu internetowego https://bbweld.pl/ (dalej: „Serwis” lub „Strona internetowa”) jest dla nas szczególnie ważna. Z tego względu wszyscy użytkownicy Serwisu (czyli osoby odwiedzające stronę internetową) mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. B&B Weld Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez użytkowników danych osobowych.

I. Przetwarzanie danych osobowych / Administrator

Dane osobowe” to wszelkie informacje, które identyfikują użytkownika bezpośrednio, na przykład nazwisko, imię, adres e-mail, które podajesz korzystając z formularzy kontaktowych lub innych funkcjonalności udostępnionych za pośrednictwem Serwisu; pośrednio, na przykład login, adres IP, identyfikatory plików cookies bądź informacje, których używasz do logowania na Stronie internetowej.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności jest B&B Weld Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozówce przy ul. Lisiej 1, 33-140 Brzozówka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000905992, NIP: 8711778436, REGON: 38922239000000, dalej jako: „Administrator” lub „Spółka”.

Dane osobowe użytkowników Serwisu będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Administratora, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numery telefonu +48 533 111 392 oraz +48 533 115 961 lub drogą korespondencyjną na adres Spółki.

Działając na postawie obowiązku wynikającego z dyspozycji art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO obowiązującego we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia 25 maja 2018 roku niniejszym pragniemy poinformować Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa Dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną Państwa danych.

II. Zakres przetwarzania danych osobowych

W czasie korzystania z niektórych usług Serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Wymagany zakres danych osobowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb danej usługi lub funkcjonalności Serwisu, z której użytkownik zamierza skorzystać. Dane za pośrednictwem Serwisów są zbierane przez Administratora bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

W przypadku korzystania z Serwisu przez użytkownika wyłącznie w celu zapoznania się z zawartością Strony internetowej, Administrator może zbierać o użytkowniku niektóre informacje korzystając z plików cookies, o czym użytkownicy są każdorazowo informowani przez Administratora. Informacja o plikach cookies stosowanych w Serwisach zawarta jest także w punkcie IX niniejszej Polityki prywatności. Jeśli do korzystania z funkcji udostępnionych w Serwisie Administrator wymaga podania danych to podanie danych jest zawsze w pełni dobrowolne; brak podania danych osobowych uniemożliwi jednak korzystanie z Serwisu zgodnie z udostępnionymi funkcjonalnościami.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie dane podane przez użytkownika, wykorzystywane będą przez Administratora wyłącznie w celu:

 1. rekrutacji / umożliwienia aplikowania na oferty pracy dostępne u Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby zgłaszającej aplikację, czy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie wykraczającym poza zakres danych określonych w art. 22(1) kodeksu pracy, a także przesłanka określona w art. 6 ust. 1 lit. b), gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w przypadku umowy cywilnoprawnej);

 2. zapewnienia obsługi klienta oraz kontaktowania się z użytkownikiem, w tym w celu informowania o wszelkich zmianach dotyczących produktów i usług oferowanych w ramach Serwisu – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO;

 3. w zakresie obsługiwania umów z dostawcami i umów handlowych (w tym negocjowane i zawieranie umów) – w związku z zawieraniem umów handlowych i usługowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka pozyskuje od kontrahentów dane osób reprezentujących strony relacji gospodarczych w celu zawarcia umowy oraz w celu realizacji zobowiązań umownych w tym zobowiązań finansowych. Pozyskanie takich danych możliwe jest już na etapie negocjacji warunków umowy na etapie zapytania ofertowego, oferty, umowy z załącznikami oraz aneksów zmieniających warunki umowy oraz w ramach korespondencji związanej z wykonywaniem umów. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy ze stroną, którą reprezentujesz lub na żądanie podjęcia działania na rzecz strony przed podpisaniem takiej umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO);

 4. przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym do celów rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 (1) kodeksu pracy, a także polegających w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej;

 5. wykonania wszelkich zobowiązań umownych wobec partnerów biznesowych Administratora, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 6. w celach analitycznych, rozwojowych, na potrzeby ulepszeń (w tym w celu poprawy doświadczeń użytkowników), administrowania, utrzymania, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa Serwisu, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 7. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń warunków użytkowania Serwisu lub innych rzeczywistych lub rzekomych działań niezgodnych z prawem, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Serwisu, Użytkowników, klientów i pracowników Administratora i innych stron trzecich, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych -podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 8. w celach korzystania z udostępnionych przez Administratora formularzy kontaktowych na stronie Serwisu, w tym w celu obsługi zapytań i zgłaszanych wniosków za pośrednictwem podanego przez użytkownika kanału kontaktu - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 9. w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego oraz kontroli dostępu na terenie siedziby Spółki – w związku z koniecznością zapewnienie bezpieczeństwa osób, mienia, informacji biznesowych, a także zapobieganie incydentom zagrażającym porządkowi na terenie należącym do Spółki, Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz kontrolę wstępu na teren i do pomieszczeń przez niego zarządzanych. Dane osobowe pozyskane w monitoringu i poprzez kontrolę dostępu mogą być również przetwarzane w celu w celu obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Spółki lub ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie zarządzanym przez Spółkę oraz ochrony jej praw;

 10. w związku z prowadzoną działalnością Spółka zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. poprzez budowanie i wykorzystywanie trwałych wzajemnych kontaktów biznesowych (networking) podczas spotkań biznesowych, na wydarzeniach branżowych czy też poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością (zbieranie danych w innych przypadkach).

IV. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe użytkowników Serwisu / klientów Spółki mogą być przekazywane przez Administratora:

 1. osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków;

 2. dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane naszym partnerom oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora i przez nich przetwarzane w celu umożliwienia im wykonywania usług zlecanych przez Administratora, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym usługi księgowe lub marketingowe;

 3. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. W przypadku wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych, pewne dane osobowe mogą podlegać ujawnieniu organom właściwym dla ich ochrony,

 4. innym spółkom współpracującym z Administratorem, o ile udostepnienie takich danych jest konieczne w związku z realizacją interesów Administratora lub gdy istnieje wyraźna podstawa prawna dla takiego przekazania danych przed Administratora do takich podmiotów.

Wszystkie podmioty zewnętrzne są zobowiązane do przestrzegania wytycznych Administratora oraz do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu lub klientów Spółki. Odbiorcy danych mogą działać jako nasze podmioty przetwarzające (wtedy w pełni podlegają naszym instrukcjom, co do przetwarzania danych osobowych) lub jako niezależni administratorzy (w takim wypadku należy dodatkowo zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez te podmioty).

V. Transfer danych do państw trzecich / organizacji międzynarodowych poza EOG

W przypadku współpracy z niektórymi partnerami Administratora lub dostawcami będącymi podmiotami zewnętrznymi - siedziby takich zewnętrznych podmiotów mogą znajdować się zarówno na terytorium krajów będących członkami UE lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Poziom ochrony danych w Państwach poza EOG może różnić się od tego zagwarantowanego przez prawo europejskie.

W przypadku, gdy nasi partnerzy lub dostawcy posiadają siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia, aby przekazywanie danych poza EOG obywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Dane do naszych partnerów poza EOG możemy przekazać w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję Europejską decyzji lub standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.


W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, Dane osobowe przekazywane są przez Spółkę poza obszar EOG jedynie, gdy:

 1. jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której Dane osobowe dotyczą lub do podjęcia działań niezbędnych do zawarcia takiej umowy;

 2. jest to niezbędne do korzystania przez Spółkę z infrastruktury internetowej /poczta elektroniczna, chmura czy witryna internetowa;

 3. przewidziano taki obowiązek w przepisach polskiego lub europejskiego prawa tudzież umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę;

 4. osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę.

W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z nami na adres wskazany w pkt. I powyżej.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

 1. prawo dostępu do danych osobowych użytkownika;

 2. prawo do sprostowania danych osobowych użytkownika, jeżeli dane są niedokładne lub niepełne;

 3. prawo do usunięcia danych osobowych;

 4. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika. Prawo sprzeciwu przysługuje, gdy przetwarzanie danych przez Administratora oparte jest na jego uzasadnionym interesie Administratora np. w celu profilowania danych do celów marketingowych. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub dane użytkownika będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 5. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych. Zgodę można wycofać w każdej chwili kontaktując się z Administratorem na adres e-mail podany w punkcie I niniejszej Polityki Prywatności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przez Administratora przed wycofaniem zgody przez użytkownika;

 6. prawo do przenoszenia danych osobowych użytkownika;

 7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika;

 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu oraz klientów Spółki przez okres konieczny dla potrzeb wypełnienia celów przetwarzania wskazanych w punkcie III niniejszej Polityki Prywatności lub zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, czyli np. do czasu zakończenia realizacji umowy w związku z istniejącymi relacjami handlowymi pomiędzy Spółką, a jej klientem.

Po osiągnięciu celu przetwarzania Administrator usunie lub dokona anonimizacji danych osobowych, a w przypadku, gdy będzie zamierzał przetwarzać dane w celach analitycznych dokona pseudonimizacji danych, aby korzystać z danych w zakresie adekwatnym i niezbędnym do określonych celów przetwarzania, w sposób uniemożliwiający identyfikację i określenie tożsamości osób, których dane dotyczą.

VIII. Zabezpieczenia

Administrator stosuje właściwe i odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i integralności danych osobowych użytkowników, stosując sprawdzone standardy technologiczne w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych użytkowników. W szczególności Administrator zapewnia, iż miejsca logowania i wprowadzania Danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

IX. Pliki cookies i podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które Strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzi, swój czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz indywidualną, losowo wybraną, unikatową liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu oraz utrzymać sesję użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator lub partnerzy, z których usług korzysta Administrator. Niniejsza polityka opisuje zasady korzystania z plików własnych oraz wykorzystanych plików cookies podmiotów trzecich.

Informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies są wyłącznie w celach zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych, a także w celu dopasowania informacji do użytkownika korzystającego ze strony internetowej. Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji użytkowników.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu. Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies.

 2. „Funkcjonalne / Preferencje”pliki cookies dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

 3. „Analityczne / Statystyczne”pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z Serwisu przez użytkownika, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszaniadziałania strony internetowej Serwisu. Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
 4. „Reklamowe” pliki cookies wykorzystywane w celu promowania niektórych produktów, artykułów lub usług, możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do preferencji użytkowników Serwisu. Celem tych plików cookies jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników. Do celów reklamowych wykorzystujemy również pliki cookies podmiotów trzech (zob. poniżej).

Pliki cookies podmiotów trzecich

Serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewnianeprzez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

X. Profilowanie

Administrator nie podejmuje wobec użytkowników Serwisu decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na wpływały na użytkownika. Administrator zastrzega jednak, że korzysta z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na użytkowników Serwisu, ponieważ nie różnicują sytuacji użytkownika jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz zawrzeć ze Spółką. Korzystając z określonych narzędzi, Administrator może np. kierować do użytkowników Serwisu spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez użytkownika w ramach Serwisu czy też podpowiadać użytkownikom produkty, które mogą Cię zainteresować (zob. pkt IX powyżej).

XI. Informacja o obowiązku podania danych osobowych

Wszelkie Dane osobowe przekazane Spółce podawane są dobrowolnie, w związku z uzyskiwaniem dostępu do strony internetowej i jej funkcjonalności (czyli świadczeniem usługi drogą elektroniczną przez Administratora dla odwiedzających stronę Serwisu).
Brak podania niezbędnych informacji uniemożliwi korzystanie z funkcjonalności strony internetowej (np. umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych).

XII. Aktualizacje

Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez Administratora. W takim przypadku Administrator opublikuje zaktualizowaną wersję Polityki Prywatności na stronie Serwisu i poinformuje użytkowników o takich zmianach i ich dacie wejścia w życie.